Regulamin darowizn

Regulamin przekazywania darowizn pieniężnych na stronie wwww.wyscigzwanyzyciem.pl

I. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin reguluje zasady świadczenia przez Fundację Vis Maior (dalej: Fundacja) usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu Darczyńcom przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz działań Fundacji.
 1. Przez Darczyńcę należy rozumieć każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze strony Fundacji z siedzibą w Warszawie 02-366, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, KRS: 0000 136 590, NIP: 525 22 535 42:  www.WyscigZwanyZyciem.pl

II. Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn

 1. Darowizny przekazane przez Darczyńców wykorzystywane są wyłącznie na działania zgodne z celami zbiórek organizowanych przez Fundację.
 2. Darowizny można przekazać po kliknięciu „Wpłać” na stronie www.WyscigZwanyZyciem.pl Darowizny przekazywane przez stronę internetową Fundacji Vis Maior są obsługiwane przez operatora płatności – firmę PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495.
 3. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę PayU, tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i bezpośredniego przelewu na konto.

III. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Fundacja Vis Maior jest administratorem danych osobowych Darczyńcy. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, który pozwala na przetwarzanie danych dla wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dotyczą dane; a także w sytuacji, gdy administrator zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nim ciąży, lub też stoi za tym uzasadniony interes administratora – za taki uznajemy budowanie relacji z Użytkownikami poprzez rzetelne informowanie o postępach zbiórki oraz przekazywanie podziękowań, a także przechowywanie danych dla ochrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.
 4. Fundacja gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny oraz miejscowość – jeśli Darczyńca przekazał je za pomocą formularza danych osobowych. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
 5. Numery kart płatniczych nie są zapisywane ani przetwarzane w systemie informatycznym organizacji.

IV. Bezpieczeństwo wpłat

 1. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego operatora płatności PayU.
 2. Reklamacje i rezygnacja z przekazania darowizny jest możliwa w dowolnym momencie. Można jej dokonać wysyłając zgłoszenie na adres: biuro@fundacjavismaior.pl lub . Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”.
 3. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać e-mail na adres: biuro@fundacjavismaior.pl. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie maksymalnie 60 dni od dnia zgłoszenia. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Polecenie zwrotu darowizny”.
 4. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności (np.reklamacja) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail biuro@fundacjavismaior.pl.

V. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.
Przewiń do góry